Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers besteedt aan de samenstelling van het Yoga by Happinez magazine en de website yogaonline.nl (hierna ‘de website’) is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of BV Weekbladpers. BV Weekbladpers kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BV Weekbladpers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, video’s en trainingen of informatie die door middel van de website of het magazine verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, daarin geuit.

BV Weekbladpers zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. BV Weekbladpers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 

Auteursrecht

Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op de website. BV Weekbladpers (uitgever van Yoga by Happinez en beheerder van de website www.yogaonline.nl, verder te noemen Weekbladpers) heeft het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Weekbladpers behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de website geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker/ster van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

Vestigingsadres:
BV Weekbladpers / WPG Media
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

KvK nummer
NL 33071833

BTW nummer
NL 8025.19.982.b01

 

Schrijf je nu in voor de yoga nieuwsbrief