Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers besteedt aan de samenstelling van Yoga Magazine en de Yoga Magazine site is het mogelijk dat de informatie die op de Yoga Magazine site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de Yoga Magazine site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Weekbladpers. Weekbladpers kan er niet voor instaan dat de informatie op de Yoga Magazine site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weekbladpers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Yoga Magazine site of informatie die door middel van de Yoga Magazine site verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.yogaonline.nl.

Weekbladpers zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Yoga Magazine site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Weekbladpers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Yoga Magazine site te kunnen raadplegen.

Weekbladpers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Yoga Magazine site, de online video’s en trainingen of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media.

Auteursrecht

Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op de website van Yoga Magazine, www.yogaonline.nl (hierna de Yoga Magazine site). Weekbladpers BV (uitgever van Yoga Magazine en beheerder van de Yoga Magazine site, verder te noemen Weekbladpers) behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Weekbladpers behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de Yoga Magazine site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker/ster van de Yoga Magazine site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Yoga Magazine site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

Vestigingsadres:
Weekbladpers Media
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

KvK nummer
NL 33071833

BTW nummer
NL 8025.19.982.b01

Schrijf je nu in voor de yoga nieuwsbrief